Friday, August 17, 2007

Yang Kwaa Sia Jai (More Than Sad)

Another touching ballad by Punch. Enjoy.เสียแรง ที่รัก เสียแรง ที่ ไว้ใจ ไม่ นึก ว่า จะ ทำได้ ลงคอ
sĭa raeng têe rák sĭa raeng têe wái jai mâi néuk wâa jà tam dâai long kor
It’s a waste, darling, it’s a waste of time to believe that one will not speak heartlessly

ช่วย ตอบ สัก คำ ทำไม ไม่รู้ จัก พอ ทำไม ใจ เธอ ถม ไม่เคย เต็ม
chûay dtòp sàk kam tam-mai mâi róo jàk por tam-mai jai ter tŏm mâi koie dtem
Please tell me with just words why you are unaware, why your heart is filled but never full

* เสียแรง ที่ หวง เสียแรง ที่ ทุ่มเท ไม่เห็น ใจ กัน บ้าง เลย หรือ อย่างไร
* sĭa raeng têe hŭang sĭa raeng têe tôom tây mâi hĕn jai gan bâang loie rĕu yàang rai
It’s a waste of time to be jealous, a waste of time to be devoted. We can’t see each other’s heart quite completely in any way

เธอ ทำ อย่างนี้ ฉัน จะ มอง หน้า ใคร ได้ ทำไม ใจ เธอ ร้าย เหลือเกิน
ter tam yàang née chăn jà mong nâa krai dâai tam-mai jai ter ráai lĕua gern
You're someone like that, and I can see right in front of me, why you heart is so bad

ไม่ เห็นกับตา ก็ คง ไม่ เชื่อ ไม่ เจอ กับ ตัว คง โง่ ไป อีก นาน
mâi hĕn gàp dtaa gôr kong mâi chêua mâi jer gàp dtua kong ngôh bpai èek naan
If I didn’t see it with my eyes, I probably wouldn’t have believed. If I didn’t meet you, I may once again be fooled for a long time

** คนรัก กัน ไม่ น่าจะ ทำได้ ลง ความซื่อตรง ไม่มี บ้าง เลย หรือไร
** kon rák gan mâi nâa jà tam dâai long kwaam sêu dtrong mâi mee bâang loie rĕu-rai
Lovers shouldn’t have any less honesty between them

ถึงแม้ วันนี้ เรา ต้องตา ย จากกัน ไป ยัง ไม่ เสียใจ เท่า นี้ เลย
tĕung máe wan née rao dtông dtaa ย jàak gan bpai yang mâi sĭa jai tâo née loie
We may look all right as we part today, it’s really not as sad as it appears to be

ที่ เสียน้ำตา วันนี้ ไม่ใช่ เพราะ เธอ ทิ้ง ฉัน ไป แต่ เสียใจ ที่ ลืม เธอ ไม่ ลง
têe sĭa nám dtaa wan née mâi châi prór ter tíng chăn bpai dtàe sĭa jai têe leum ter mâi long
I shed tears today not because you are leaving me, but because I can’t seem to forget you

0 Comments:

Post a Comment

<< Home