Friday, August 17, 2007

Yang Kwaa Sia Jai (More Than Sad)

Another touching ballad by Punch. Enjoy.เสียแรง ที่รัก เสียแรง ที่ ไว้ใจ ไม่ นึก ว่า จะ ทำได้ ลงคอ
sĭa raeng têe rák sĭa raeng têe wái jai mâi néuk wâa jà tam dâai long kor
It’s a waste, darling, it’s a waste of time to believe that one will not speak heartlessly

ช่วย ตอบ สัก คำ ทำไม ไม่รู้ จัก พอ ทำไม ใจ เธอ ถม ไม่เคย เต็ม
chûay dtòp sàk kam tam-mai mâi róo jàk por tam-mai jai ter tŏm mâi koie dtem
Please tell me with just words why you are unaware, why your heart is filled but never full

* เสียแรง ที่ หวง เสียแรง ที่ ทุ่มเท ไม่เห็น ใจ กัน บ้าง เลย หรือ อย่างไร
* sĭa raeng têe hŭang sĭa raeng têe tôom tây mâi hĕn jai gan bâang loie rĕu yàang rai
It’s a waste of time to be jealous, a waste of time to be devoted. We can’t see each other’s heart quite completely in any way

เธอ ทำ อย่างนี้ ฉัน จะ มอง หน้า ใคร ได้ ทำไม ใจ เธอ ร้าย เหลือเกิน
ter tam yàang née chăn jà mong nâa krai dâai tam-mai jai ter ráai lĕua gern
You're someone like that, and I can see right in front of me, why you heart is so bad

ไม่ เห็นกับตา ก็ คง ไม่ เชื่อ ไม่ เจอ กับ ตัว คง โง่ ไป อีก นาน
mâi hĕn gàp dtaa gôr kong mâi chêua mâi jer gàp dtua kong ngôh bpai èek naan
If I didn’t see it with my eyes, I probably wouldn’t have believed. If I didn’t meet you, I may once again be fooled for a long time

** คนรัก กัน ไม่ น่าจะ ทำได้ ลง ความซื่อตรง ไม่มี บ้าง เลย หรือไร
** kon rák gan mâi nâa jà tam dâai long kwaam sêu dtrong mâi mee bâang loie rĕu-rai
Lovers shouldn’t have any less honesty between them

ถึงแม้ วันนี้ เรา ต้องตา ย จากกัน ไป ยัง ไม่ เสียใจ เท่า นี้ เลย
tĕung máe wan née rao dtông dtaa ย jàak gan bpai yang mâi sĭa jai tâo née loie
We may look all right as we part today, it’s really not as sad as it appears to be

ที่ เสียน้ำตา วันนี้ ไม่ใช่ เพราะ เธอ ทิ้ง ฉัน ไป แต่ เสียใจ ที่ ลืม เธอ ไม่ ลง
têe sĭa nám dtaa wan née mâi châi prór ter tíng chăn bpai dtàe sĭa jai têe leum ter mâi long
I shed tears today not because you are leaving me, but because I can’t seem to forget you

Tuesday, July 31, 2007

When Babel Founded Babble: The More Indifferent The More I Love

This is my first attempt at translating a Thai song into English, though it's not that I know the words by heart. I used a website (link provided at the bottom of the page) which gives you the meaning of the Thai words in Words in English when you mouse-over them, and I re-worded everything so they make more sense in English. Therefore, the English lyrics do not match the Thai version word for word, but the meaning should get across quite decently.

It's a really nice and boppy song by a Thai female pop rocker called Punch. I chanced upon her CD in Golden Mile Complex while feverishly trying to dig out as many Marsha Wattanapanich CDs as I could find. She (Punch) looked pretty nice on the CD cover, and with the presence of some guitar and guitar amps, I thought I wouldn't be too far wrong buying this one. Turned out to be a gem of an album which spins to live every morning I wake up. Kind of like an energy supplement taken through the ears.

Try it.ศิลปิน : พั้นช์ (Punch)
เพลง : ยิ่งเฉยยิ่งชอบ Song title: The More Indifferent The More I Love


เจอะกัน อีกแล้ว เจอะกัน อีกแล้ว
jè gan èek láew jè gan èek láew
When we meet more When we meet more

ทำ เป็น มอง เป็น เมิน ทำ ไม่เห็น
tam bpen mong bpen mern tam mâi hĕn
We see but pretend not to notice

รู้ว่า ไม่ แคร์ รู้ว่า ไม่เคยจะ สนใจ
róo wâa mâi kâe róo wâa mâi-koie-jà sŏn-jai
Know that I don’t care, know that I’m not interested

* เธอ เท่านั้น ที่ เป็น อย่างนี้
* ter tâo nán têe bpen yàang née
It’s only you who’s like this

เธอ คน นี้ ไม่ ๆ เหมือน อย่าง ใคร
ter kon née mâi ๆ mĕuan yàang krai
You’re one who’s like no one else

เก็บ เอา ไป นอน ฝัน คิดถึง ซะ มากมาย
gèp ao bpai non făn kít tĕung sá mâak maai
I want very much to keep my longing for you in my dreams

ทั้งๆ ที่ เธอ ไม่ แคร์ ฉัน เลย
táng-táng têe ter mâi kâe chăn loie
Even though you don’t really care about me

** ทำไม ชอบ มอง คน ที่ ไม่ ชอบ เรา
** tam-mai chôp mong kon têe mâi chôp rao
Why do I like looking at him who doesn’t like me

ที่ เค้า ชอบ เรา เรา ก็ ทำ เฉยเมย
têe káo chôp rao rao gôr tam chŏie-moie
He likes me but I too am unmoved

ไม่เคย เข้าใจ ทำไม ชอบ เค้า จังเลย
mâi koie kâo jai tam-mai chôp káo jang loie
I never understood why I like him so much

ยิ่ง ทำ เฉย - เฉย ยิ่ง ชอบ ยิ่ง รัก เข้าไป ใหญ่
yîng tam chŏie - chŏie yîng chôp yîng rák kâo bpai yài
The more indifferent I seem, the more I like, the stronger my love for him becomes


อยาก เจอ อีกแล้ว อยาก มอง อีกแล้ว
yàak jer èek láew yàak mong èek láew
I want to meet him more I want to meet him more

ทำ เป็น มืน เป็น ตึง ยิ่ง น่ารัก
tam bpen meun bpen dteung yîng nâa rák
When he gets upset at my indifference, the cuter he looks

รู้ว่า ไม่ ควร รู้ว่า ไม่ แคร์ แต่ ชอบ เธอ
róo wâa mâi kuan róo wâa mâi kâe dtàe chôp ter
I know that I shouldn’t, I know that I don’t care, but I like you

Repeat **

http://www.thai2english.com/trans.html?query_id=92542

Tuesday, July 17, 2007

The Golden Bird

This is a profound story I came across when watching a Hong Kong cops-and-triads drama serial Split Second on local TV, where an undercover cop was telling this little story to a little girl. Though the story was meant for a child, its meaning can impact anyone who understands the underlying message of cherishing what we have with us.

There was once a farmer who had a silver bird. It came mysteriously from somewhere unknown to anybody, but had chosen to stay with this farmer. The silver bird was no ordinary bird. Besides its incredible beauty, it was able to sing and talk. Not a regular feature in birds. Not only can it speak, it understands human emotion as if it was a human being itself, and was thus able to communicate with the farmer like a human friend. The farmer and the bird spent many happy days together, and the silver bird was able to cheer the man with its singing and in engaging in blabbers (it’s not really known whether the bid was male or female, but let’s keep the mystery intact).

One day, while out in the field in the golden sunset, the bird noticed that the farmer looked listless, his usual smile absent from his face, a blank, emotionless countenance. The bird asked, “Why do you look so unhappy? Aren’t you happy with my companionship?” The farmer replied, “I’ve had many happy moments with you. But deep in my heart, I’ve always wanted a golden bird by my side.” Those words immediately tied a boulder to the silver bird’s heart and dropped from a height. Utterly disappointed by what it heard, it remained silent for a moment before spreading its wings and rising in the air above the farmer’s head. It circled above his head for three rounds before flying away, as a parting salutation, the bird’s way of saying goodbye, forever.

As the farmer watched the bird flying out into the sun, he suddenly saw something. In the amber-drenched sky, he saw a golden bird.

Wednesday, July 04, 2007

你的香气 Your Fragrance

A really nice song that I came across on the net. Click on the title and have a listen.

Saturday, June 23, 2007

Gastronautics Melaka

http://picasaweb.google.com/scream.ed/MelakaWalker07
(or click on the heading if the link doesn't work. You can also copy and paste the link into your URL bar.)
Weeks prior to attending my church camp in Austin Hills Golf Resort, JB, Malaysia, I decided to satisfy my gastronomical desire and do a gastro-trip back to Melaka. Back, because I was there last June for our church camp at Century Mahkota.

Legend has it that there was this supposed food spirit in Melaka (not the Tinkerbell kind. Think Shrek. He appears in the photos in the link), unmistakably identifiable with his omnipresent tummy and sentences punctuated with "That fella..." who could, and is pretty keen to, take people around to sample common man Melakan fare all over the place. Most of his recommendations were overhyped a few metres above the heavens, but in all honesty, they do taste pretty good. Let's just know him as That Fella.

That Fella's recommendation?

One. The all-important Circque de Soleil-esque Pasar Malam that happens every Tuesday in his area. The only time and place where you can grab goodies for RM 1, or thereabout. Include things like Ramly burgers, satars, sweetcorns, roast birds, etc. You can buy toys, sundry, clothes, bras and panties, and other goods here cheap, but do not expect artsy or esoteric merchandise a la Chatuchak here. The important thing is the price, not the far-out factor.

Two. Ayam golek. Basically Kenny Rogers minus the glam and side dishes. The roast chickens do taste good. The shop also has a relaxed, hang-out feel to it for you to enjoy your ayam golek in. Golek, by the way, means rotating the chicken on the skewer over the fire.

Three. Sate Celup. This is where you dip sticks of cold or uncooked food skewered on satay-style into a centralized pot of boiling peanut sauce (the type that is similar to what you dip regular satays into, though I found it to taste a little different), and everyone just gathers around, eating and talking. Word has been going around that this sort of practise is unhygenic, especially in instances where you take a bite into your food, upon finding it to be uncompletely cooked, dip the stick back in again. Multiply that by the number of time this may happen with the number of people congregating around the pot, you get the idea. When you get thick into the action, and when you start learning to like the taste of what you are eating, though, you find that you don't really care anyway.

Four. Old Town White Coffee. Their version of Ya Kun. The coffee, or tea for me, are nice and aromatic, along with the same menu of kaya toasts, thick toasts and eggs, among other things. Another nice place to hang out if you like being the Ya Kun-hanger type.

And all sorts. That's That Fella's version of 'etc.' There are all sorts of coffeeshops, restaurants and such peppered all over Melaka. Take the time to go around, and you may just find your personal gastronomical Mecca here.

Note: The photo album doesn't feature many shots of what we have eaten, though. By the time we realize we want to take pictures of them, they were already chewed and swallowed. For those of you who have not seen Melaka before, however, hope the shots will help a little.

Tuesday, May 22, 2007

Notice

In spite of the overwhelming amount of What thes around here, there are still many entries available for reading. Please take a look around. Thanks.

What the...?! XIII
You Should Rule MercuryClose to sun, Mercury has very long days - and is rarely visible to the rest of the solar system.You are perfect to rule Mercury, because you live for the present - and can truly enjoy a day that goes on forever.

Like Mercury, you are quick and elusive. Your wit is outstanding, and you can win any verbal sparring match.Some people see you as superficial, but in truth, you just play many roles and have many interests.

A great manipulator, you usually get what you want from people. And they're happy to give it to you.

What the...?! XII
What Edward Means


E is for EntertainingD is for DignifiedW is for WorldlyA is for AdventurousR is for RareD is for Dramatic


What the...?! XII
Your Personality ProfileYou are funky, outdoorsy, and down to earth.

While you may not be a total hippie...

You're definitely one of the most free spirited people around.You are very impulsive - every day is a new adventure.

However, you do put some thought behind all your actions.

Still, you do tend to shock and offend people from time to time!

What the...?! XI
You Follow Your HeartYou're romantic, sentimental, and emotional.

You tend to fall in (and out of) love very quickly.

Some may call you fickle, but you can't help where your emotions take you.

You've definitely broken a few hearts, but you're not a heartbreaker by nature.

Your intentions are always good, even if they change with the wind

What the...?! X
Your Aura is OrangeYou're a bit of a loner, but you're never lonely. You know how to entertain yourself.

Whether you're trying an extreme sport or a new weird food, you always live on the edge.The purpose of your life: testing limits - both physical and mental... and then telling people about it.Famous oranges include: Timothy Leary, David Blaine, Tony Hawk, Carey HartCareers for you to try: Snowboarder, Circus Performer, Undercover Agent

What the...?! IX
Your Element Is AirYou dislike conflict, and you've been able to rise above the angst of the world.

And when things don't go your way, you know they'll blow over quickly.Easygoing, you tend to find joy from the simple things in life.

You roll with the punches, and as a result, your life is light and cheerful.You find it easy to adapt to most situations, and you're an open person.

With you, what you see is what you get... and people love that!

What the...?! VIII
The Keys to Your HeartYou are attracted to good manners and elegance.In love, you feel the most alive when everything is uncertain, one moment heaven... the next moment hell.You'd like to your lover to think you are optimistic and happy.You would be forced to break up with someone who was ruthless, cold-blooded, and sarcastic.Your ideal relationship is open. Both of you can talk about everything... no secrets.Your risk of cheating is zero. You care about society and morality. You would never break a commitment.You think of marriage something you've always wanted... though you haven't really thought about it.In this moment, you think of love as something you don't need. You just feel like flirting around and playing right now.

What the...?! VII
You Would Choose LoveMoney may buy a little happiness, but not the happiness of true love.

You rather have a true soulmate than a private jet.

And while many people may claim they would choose love too...

You're one of the few who would really do it.

What the...?! VI
The True YouYou want your girlfriend or boyfriend to dress well and take care of him / herself.With respect to money, you save for a rainy day.You think good luck is something you won't attain - you expect bad luck.The hidden side of your personality tends to be methodical in your ways - with trouble adapting to the rules of society.You have a tendency to overdo things, but basically you value your friendships highly.When it comes to finding a romantic partner, you will search and search until you find your perfect match.Man, how true is that...

What The...?! V
What Your Hands Say About YouYou are artistic, intuitive, and inspired. You have good people skills.Flexible and broad minded, you can fit in to any situation. There's no telling where your life will take you.Consistent and reliable, you like to count on structure and routine in your life.Your emotions tend to be nervous and potent. Your energy - both positive and negative - deeply impacts your life.

What the...?! IV
Your Life is Rated PG-13Your life isn't totally scandalous, but you definitely don't shy away from adult themes!

What the...?! III
You Are a CentaurIn general, you are a very cautious and reserved person.

However, you are also warm hearted, and you enjoy helping others in practical ways.

You are a great teacher, and you are really good at helping people get their lives in order.

You are very intuitive, and you go with your gut. You make good decisions easily.

What The...?! II
What Your Bathroom Habits Say About YouYou are a very considerate person, but that doesn't mean you let people walk all over you.You spend a lot on clothes, and you tend to be a very dresser. However, it's hard for you to throw away trendy clothes when they go out of style.You are a little shy and easily embarrassed. You often wonder if you are normal.In relationships, you are practical and realistic. You have a romantic side, but you only let it out when it's appropriate.

What the...?! (Let's start counting again)
Your Love Is Represented By a Red RoseYou love passionately and fully, without any reservations.

And while romantic love comes easily for you, you also love many people platonically.

You are a true romantic, and you always can see the best in people.

Wednesday, May 16, 2007

Same same, but different

Writer same same

Topic different

www.samesamebutnotsame.blogspot.com